در سیستم حفاری چکش بالا (Top Hammerراد (Rod) نام قطعه ایست فولادی که واسطۀ انتقال نیروی حاصل از ضربه و دوران تولید شده توسط چکش حفاری، همچنین رسیدن هوای فشردهFlushing) به سرمته می باشد.

در ابتدا و انتهای هر راد رزوه هایی با شکل و اندازه های استاندارد و متنوع تعبیه شده است که به دو صورت دو سر رزوه ی نری (Male – Male) موسوم به MM یا یک سر نری و یک سر مادگی (Male – Female) موسوم به MF تولید می شوند. جهت ایجاد اتصال میان چکش حفاری (Rock Drill) و بالاترین راد از قطعه ای به نام شَنک (Shank Adapter) و بین بقیه راد ها از قطعاتی به نام کوپلینگ (Coupling) استفاده می شود. توضیح اینکه رادهای MF در بخش رزوه F دارای کوپلینگ یکپارچه (سر خود) می باشند. سطح مقطع راد ها بسته به نوع کاربرد آنها به شکل گِرد (Round) و شش ضلعی (Hexagonal) یا HEX است. معمولاً از نوع گرد آن بیشتر جهت حفاری های روباز و نوع شش ضلعی برای حفاری در تونل استفاده می شود.

راد های گِرد (ROUND) با رزوه های R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68, GT60 و نوع شش ضلعی (HEX=HEXAGONAL) بیشتر با رزوه های R32, R38 و T38 عرضه می گردند.   

حال به شرح انواع راد در سیستم تاپ همر می پردازیم:

راد با مقطع گِرد  Round Rod

ویژگی ها

. معمولاً در حفاری با رادهای متوالی و تعمیم یافته (Extension Rod) استفاده می شود

. عموماً دارای وزن سبکتری نسبت به رادهای شش گوشِ هم سایزشان دارند

. قابلیت و امکان تولیدشان در قطرهای بزرگتر وجود دارد 

. قطر راد بر اساس ابعاد خارجی آن طراحی می شودراد با مقطع شش گوش  Hexagonal Rod

ویژگی ها

. اساساً سطوح متقاطع از لحاظ استحکام، سنگینی و بازدهیِ انتقال انرژی، برتری بیشتری نسبت قطعۀ هم سایز خود با مقطع گرد دارند

. کاهش آنولوس (فضای بین جدارۀ خارجی راد و جدارۀ چال) نسبت به راد هم سایز با مقطع گرد و به تبع آن فلاشینگ بهتر (فلاشینگ = خروج هوای فشرده به همراه ذرات خرد شدۀ سنگ)

. فضای ایجاد شدۀ کوچک در نقاط تیز (زوایای شش گوش) در سطح خارجی راد و جدارۀ چال، که در اینصورت، هنگام خروج هوای فشرده، منجر به ایجاد جریان مغشوش (Turbulent Flow) قویتر می شود که حاصل این عمل، خروج بهتر و سریعتر ذرات خرد شده سنگ و تخلیۀ بهینۀ چال خواهد بود که این فرآیند اهمیت فراوانی در حفاری چال های افقی دارد

. استحکام سطوح متقاطع، استفاده از رزوه های بزرگتر را ممکن می سازدرادهای سخت سازی شده با کربن Hardened Rod with Carburization

ویژگی ها

. در این نوع رادها که هر دو گروه با مقاطع گرد و شش گوش را شامل می شود را با عملیات کربن دهی، سخت سازی می نمایند. طبق شکل زیر، این عمل صرفاً روی سطوح (جداره های) داخلی و خارجی انجام می شود. نهایتاً راد تولید شده در سطوح مذکور دارای فولاد سخت و پر کربن و در بخش گوشته، دارای فولاد نرم و کم کربن خواهد بود

. عمدتاً این نوع رادها جهت حفاری های زیرزمینی و جایی که از آب به عنوان واسطۀ فلاشینگ مورد استفاده قرار می گیرد، به کار گرفته می شوندراد با رزوه های سخت سازی شده    Rod with Hardened Thread Ends

ویژگی ها

. اگر عملیات کربن دهی فولاد فقط جهت سخت سازی رزوه ها انجام شود، رادهایی خواهیم داشت که می توانیم از آنها جهت حفاری سطحی و روباز و در جایی که هوای فشرده واسطۀ فلاشینگ است، استفاده نماییمنگارش و ترجمه: یوسف تاجدینی

هرگونه استفاده و کپی برداری ازنوشتار فوق، صرفاً جهت اهداف غیرتجاری و باذکرمنبع، بلامانع است.